Koruyucu Ailelerin, yanlarına yerleştirilen çocuk ya da çocuklarla aile içinde yaşadıkları sorunlar ve başa çıkma yolları

8 Haziran 2014 1301 Okunma

Amaç; Bu çalışmanın amacı, koruyucu ailelerin, yanlarına yerleştirilen çocuk ya da çocuklarla ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunlarla nasıl başa çıktıklarını ortaya koymaktır. Yöntem, Araştırmanın evrenini, Sivas’ta ikamet eden 20 Koruyucu Aile (koruyucu ailelerin 18’i Sivas merkezde, 2’si ise Sivas’ın Gemerek ve Gürün İlçelerinde ikamet etmektedir) oluşturmaktadır. Araştırma evrendeki her aileye sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile ilgili açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan toplam 34 soru sorulmuş, elde edilen verilere tanımlayıcı istatistiklerden olan çapraz tablo analizi uygulanmıştır. Analizler için SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Sonuçlar, Araştırmaya katılan ailelere, yanınıza yerleştirilen çocuk ya da çocuklarla aile içerisinde sorun yaşıyor musunuz? sorusu yöneltildiğinde ailelerin % 70.0’ı hayır cevabını verirken, %30.0’ı evet cevabını vermiştir. Evet cevabını veren ailelere, bu sorunların neler olduğu sorulduğunda %25.0’ı evdeki kurallara uymama, %5.0’ı evdeki diğer çocuk ya da çocuklarla iyi geçinememe-onlarla yarış içinde olma, %15.0’ı gamsız davranma, her şeye boş verme, %10.0’ı ise diğer seçenek olan çocuğun engelli olması, ders çalışmaması ve akrabaların çocuklarıyla geçinememesi gibi cevaplar vermişlerdir. Aile içinde yaşanan bu sorunları çözmeye çalışırken nasıl bir yol izliyorsunuz? Sorusuna ise ailelerin %85.0’ı oturup konuşuyoruz, %15.0’ı ise sorun yok yanıtını vermişlerdir. 

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=AXCqeCszyZgeuuwfWAw5

s_makaleler_56096420.pdf